پیش بینی جنسیت نوزاد

در این روش از یک تقویم چینی استفاده می شود، جنسیت نوزاد طبق این روش فقط به سن مادر و ماه حاملگی او بستگی دارد. جالب است نه؟! کافیست این مقادیر را وارد کرده و دکمه پیش بینی را بزنید.

این پیش بینی با استفاده از تقویمی كه به مدت ۷۰۰ سال در مقبره ای نزدیك پكن دفن بوده و اكنون در انستیتو علوم پكن قرار دارد انجام می شود، در مورد دقت این جدول نظرات مختلفی وجود دارد كه از ۶۵ تا ۹۵درصد عنوان شده است.