جدول زمانبدی واکسیناسیون

با استفاده از این ابزار می توانید پس از وارد کردن تاریخ تولد فرزند خود لیستی کامل از زمانبندی تقریبی واکسیناسیون او بدست آورید.

    

در مورد واکسن های چند نوبتی مثل فلج اطفال، سه گانه و هپاتیت ب در صورتیکه به هر علتی واکسیناسیون طبق برنامه انجام نشده است، لزومی به از سر گرفتن ایمن سازی نیست و برنامه واکسیناسیون طبق برنامه ادامه داده می شود.